Hungary  Clouds
NW N S SW W EURO ECEU EUHU EUHU MENU EUHU EUHU