SouthDakota  RainRate
SDAK KRAP KFSD KFAR N NE E SE S TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE CNUS MID SDAK SDAK MENU MID SDAK SDAK MID MID