SouthernArizona  Radar
KPHX KSAN NW N NE E TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE TILE CNUS PSW PSW SARZ SARZ PSW PSW